Avís legal

Aquest Avís conté les condicions d'utilització del lloc web d'acord al que s'indica a continuació.

Accés i ús d'aquest lloc web

El present lloc web a què s'accedeix a través dels dominis www.nzerowax.com i www.marteensports.com, així com a través d'altres dominis re-direccionats, és gestionat per la societat MARTEEN SPORTS WORLD, S.L. d'ara endavant "MARTEEN", les dades identificatives apareixen a el final d'aquest Avís legal. Aquest lloc web està destinat a facilitar informació sobre els productes, serveis, activitats i sectors en els quals participa l'entitat MARTEEN o les empreses del seu grup empresarial i / o els seus col·laboradors. De la mateixa manera, possibilita l'adquisició de productes per via electrònica, així com l'accés a través d'enllaços d'hipertext a llocs web d'altres entitats.

L'ús del lloc web li atribueix la condició d'usuari de la mateixa, d'ara endavant, l'"USUARI" i suposa la seva acceptació lliure, conscient i sota la seva única i exclusiva responsabilitat de totes les condicions incloses en aquest lloc web a les versions publicades en el moment de l'accés, per això es recomana a l'usuari que amb caràcter previ a l'inici de la navegació, llegiu les presents condicions, la Política de Privacitat, la Política de Galetes, així com les que poguessin aparèixer en aquest lloc web ja que en conjunt regiran el mateix. En cas de dubte, podrà posar-se en contacte amb info@marteensports.com perquè se li pugui donar assessorament en qualsevol de les clàusules que conformen els avisos d'aquest lloc web. Si no estigués d'acord amb les condicions d'aquest lloc web, no hauría d'intentar ni accedir a la mateixa.

L'usuari ha de llegir atentament i amb deteniment les condicions d'aquest lloc web en totes aquelles ocasions en què es proposi accedir-hi, ja que poden patir modificacions.

Els continguts que es podran veure estan dirigits a persones i / o empreses que estiguin interessades en els productes i serveis que MARTEEN ofereix. En cas de sol.licitar pressupostos, aquests es realitzaran mitjançant els formularis corresponents, de la mateixa manera, les ofertes que proposi MARTEEN podran ser accessibles des del lloc web, sense que això suposi cap relació contractual, és a dir, l'oferta s'emetrà a títol informatiu sense que les parts quedin obligades per la simple emissió o recepció de la mateixa, que en cap cas tindrà la consideració de precontracte o promesa de venda, ni s'iniciarà un procediment de contractació electrònica.

Les dades personals que es poguessin demanar a través d'aquest lloc web seran tractades segons s'indica a la Política de Privadesa.

Contingut del lloc web NZEROWAX.COM

MARTEEN posa a disposició de l'usuari aquesta pàgina web amb la informació que conté en el benentès que, malgrat la diligència emprada en la seva preparació, pogués contenir imprecisions o errades.

En conseqüència, l'usuari assumeix, coneix i accepta, pel fet mateix de visitar-lo, que les dades i informacions contingudes poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzats. En aquest sentit, l'usuari no haurà d'utilitzar aquestes dades i informacions per a la presa de decisions que puguin tenir per al mateix o per a tercers, conseqüències econòmiques o d'un altre ordre sense contrastar prèviament segons el seu propi criteri i sota la seva pròpia responsabilitat als efectes oportuns . Sense perjudici de l'anterior, pel que fa a la contractació electrònica, haurà de subjectar al que disposen les condicions de contractació que, si s'escau resultin aplicables.

L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web d'acord a la llei, la moral i l'ordre públic i els bons costums generalment acceptats, abstenint-se d'operar el lloc web amb finalitats lesives o atemptatoris contra la imatge i els drets de MARTEEN, societats del seu grup empresarial i els seus col·laboradors. De la mateixa manera, l'usuari s'abstindrà de realitzar qualsevol tipus d'acte que pugui malmetre o impedir el normal funcionament de la pàgina web.

MARTEEN es reserva a la seva discreció el dret d'actualitzar els continguts del lloc web, eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva, així mateix es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web i les seves condicions i requisits d'accés, així com dels productes o serveis que es poden adquirir a través de la mateixa, sense garantir la disponibilitat ni la continuïtat de funcionament del web i d'aquells altres llocs amb els quals es s'hagi establert un link.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

La compilació, entenent com a tal la recopilació, ordenació i muntatge de tot el contingut del lloc web és propietat exclusiva de MARTEEN.

Tots els continguts d'aquest lloc web incloent, sense caràcter limitador: textos, gràfics, logotips, icones de botons, bases de dades, imatges, arxius de text, àudio, vídeo, programari, entre d'altres; així com els drets de propietat industrial com marques, noms comercials són propietat de MARTEEN, de societats del seu grup empresarial, dels seus col·laboradors, dels proveïdors de continguts i aplicacions o dels seus corresponent llicenciades.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial abans esmentats estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en aquest lloc web, inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d'exposició que es realitzi sense autorització de MARTEEN constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual pel que MARTEEN estarà legitimada per a iniciar les accions legals i reclamar la indemnització de danys i perjudicis que pogués correspondre-li.

La posada a disposició de la informació i continguts d'aquest lloc web no implica per part de MARTEEN cap tipus de renúncia dels seus drets, ni la transmissió, llicència o cessió total o parcial dels seus drets derivats de la propietat intel·lectual o industrial.

En el cas que l'usuari desitgés utilitzar qualsevol dels drets abans indicats així com establir un link o enllaç amb destinació a aquest lloc web a través de qualsevol dels dominis que permeten l'accés, haurà de comptar amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit de MARTEEN.

Comptes, contrasenyes i seguretat

Per a la utilització de determinades prestacions o serveis oferts a través del lloc web, pot ser necessària la creació d'un compte, així com la configuració d'una contrasenya, de manera que serà responsabilitat de l'usuari mantenir la confidencialitat de la informació del compte, la seva nom d'usuari i contrasenya, així com cada activitat o accés que es dugui a terme amb la mateixa.

MARTEEN assumeix que qualsevol accés amb l'usuari i la contrasenya corresponent, és realitzat pel propi usuari o per una persona degudament autoritzada pel mateix, de manera que MARTEEN no es fa responsable, en cap cas, dels accessos no autoritzats ni de les conseqüències, danys i / o perjudicis ocasionats per aquests.

L'usuari ha d'informar MARTEEN de forma immediata en cas que tingui coneixement d'un ús il·legítim del compte i contrasenya, o si passés qualsevol altre problema relatiu a la seguretat de la mateixa; en tot cas, l'usuari serà responsable dels danys i / o perjudicis ocasionats per la seva falta de cautela i custòdia.

En cap cas, MARTEEN serà responsable de les pèrdues o danys que ocasionen tercers com a conseqüència de l'ús de la contrasenya i comptes que atorgui als usuaris.

Exoneracions de responsabilitat

Aquest lloc web ha estat elaborat de bona fe per MARTEEN amb informació procedent de fonts internes i externes legalment obtingudes i l'ofereix en el seu estat actual als usuaris, podent contenir imprecisions o errates.

En cas que el lloc web contingui enllaços que permetin a l'usuari accedir a altres llocs web d'internet, MARTEEN no serà responsable de l'contingut d'aquests llocs web.

MARTEEN no es fa responsable dels danys o perjudicis de qualsevol índole que puguin derivar-se de la informació, contingut, programari, materials o productes inclosos en aquest lloc web o en els quals base el seu funcionament, ni de la informació continguda o serveis prestats en llocs web de tercers accessibles mitjançant enllaços d'hipertext (links) des d'aquest lloc, que es regeixen per la seva pròpia política de privacitat i avís legal. En particular, MARTEEN no es fa responsable dels danys o perjudicis, directes o indirectes que puguin derivar de la interrupció de el servei que afecti a aquest lloc web.

MARTEEN no assumeix cap responsabilitat que pogués derivar-se de la manca (total o parcial) de veracitat, actualització i / o precisió de les dades o informacions de qualsevol naturalesa, ni respecte dels continguts, dades o informacions que siguin proporcionats a través dels llocs web de tercers. Així mateix, MARTEEN no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que poguessin produir-se per la utilització, per part de l'usuari, d'un navegador d'una versió no actualitzada o insegura, així com per l'activació dels dispositius de conservació de claus o codis d'identificació de l'usuari en el navegador o dels danys, errors o inexactituds que poguessin derivar-se de el mal funcionament de la mateixa.

MARTEEN no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements introduïts per tercers aliens, per la qual cosa en cap cas serà responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que pogués derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes o fitxers dels usuaris.

En qualsevol cas, MARTEEN no serà responsable en el cas que terceres persones no autoritzades realitzin per qualsevol mitjà la reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de les imatges o produccions audiovisuals dels seus clients, així com dels seus drets de propietat industrial i intel·lectual que puguin aparèixer al web.

L'usuari respondrà pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa produïts com a conseqüència directa o indirecta de l'incompliment de les condicions que consten en aquest lloc web.

Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents condicions estan sotmeses a l'ordenament jurídic espanyol. Els usuaris accepten expressament que sigui la legislació espanyola la que reguli les relacions que es deriven de l'accés a aquest lloc web.

Per a la resolució de qualsevol conflicte provinent de l'accés a aquest lloc web, l'usuari i MARTEEN acorden sotmetre expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

MARTEEN SPORTS WORLD, S.L.
N.I.F.: B-66516428
Roc Boronat, 108
08018 Barcelona - España
Telf: 616 828 330
info@marteensports.com

Registre Mercantil de Barcelona, Volum 44771, Foli 16, Fulla B-466021, Inscripció 1.